Новини

<< Всички новини

[16.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алириза Ибраимов Метушев и всички заинтересовани лица, че на 15.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Махмуд Метушев и Ибраим Метушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-85/15.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.70.25 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ПОД СЕЛОТО“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 766 /седемстотин шестдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 070025, при граници и съседи на имота по скица: 77222.70.27, 77222.70.26, 77222.70.248, 77222.888.9901, 77222.70.24.

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.51.22 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 735 /седемстотин тридесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 051022, при граници и съседи на имота по скица: 77222.51.24, 77222.51.23, 77222.51.20, 77222.51.21, 77222.50.105.

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.16 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четирдесет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ВАЛТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 390 /триста и деветдесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 040016, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.76, 77222.40.189, 77222.40.15, 77222.40.12.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.59  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1752 /хиляда седемстотин петдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 038059, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.58, 77222.38.70, 77222.38.69, 77222.38.68, 77222.38.60 77222.38.89.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.37.25  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК /БАРА/“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 489 /четиристотин осемдесет и девет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 037025, при граници и съседи на имота по скица: 77222.37.26, 77222.37.24, 77222.37.27, 77222.37.187.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.4  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 958 /деветстотин петдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 027004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.27.5, 77222.27.14, 77222.27.15, 77222.27.3, 77222.27.233.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.38  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадест точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 292 /двеста деветдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 020038, при граници и съседи на имота по скица: 77222.20.39, 77222.20.85, 77222.20.40, 77222.19.162.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.19.14  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка деветнадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „МЕЗАРЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от  1914 /хиляда деветстотин и четиринадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 019014, при граници и съседи на имота по скица: 77222.19.13, 77222.19.15, 77222.19.163, 77222.19.11.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.15.23  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3165 /три хиляди сто шестдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 015023, при граници и съседи на имота по скица: 77222.15.30, 77222.15.29, 77222.15.24, 77222.15.36, 77222.15.22.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.73.16  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и три точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ДОРИЩЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 666 /шестотин шестдесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно: ползване нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 073016, при граници и съседи на имота по скица: 24267.76.302, 24267.73.17, 24267.73.11, 24267.45.292.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.10  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 627 /шестотин двадест и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 137010, при граници и съседи на имота по скица: 24267.134.39, 24267.7134.11, 24267.134.446, 24267.134.9.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ