Новини

<< Всички новини

[17.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Амид Исуфов Бялчев и всички заинтересовани лица, че на 16.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Юсеин Чаушкин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-87/16.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     545/2179 /петстотин четиридесет и пет идеални части от две хиляди сто седемдесет и девет/ от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.27.28 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и седем точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Огняново, местност „УСОЙКИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2179 /две хиляди сто седемдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план 027028, при граници и съседи на имота по скица: 53326.27.31, 53326.27.32, 53326.32.398, 53326.27.274, 53326.27.29, 53326.27.30.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ