Новини

<< Всички новини

[20.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Атидже Османова Карамешинова и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Нуша Шеинова и Осман Шеинов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-88/17.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1000/8831 (хиляда върху осем хиляди осемстотин тридесет и една) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.81.46 /осемнадесет хияди триста шестдесет и шест точка осемдесет и едно точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „СЕКЦИЯТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 8831 /осем хиляди осемстотин тридесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 5 /пета/, номер по предходен план 081046, при граници и съседи на имота по скица: 18366.49.177, 18366.81.24, 18366.81.25, 18366.81.44.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ