Новини

<< Всички новини

[22.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Васил Александров Манолев, Костадин Манолев и всички заинтересовани лица, че на 21.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Малин Старев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-93/21.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1. УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ–III /парцел трети/, имот с планоснимачен номер 360 /триста и шестдесет/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и  Заповед №4948/1932 г., с площ за имота от 1150 /хиляда сто и петдесет/ кв.м.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 362 /триста шестдесет и две/ от квартал 30 /тридесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 г., с площ за имота от 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 361 /триста шестдесет и едно/ участва в образуването на УПИ – I /парцел първи/ от квартал 30 /тридесети.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ