Новини

<< Всички новини

[20.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Али Кадиев, Хасан Кадиев и всички заинтересовани лица, че на 17.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Али Кади чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-92/17.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.7.15  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БАИР АРДИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 007015, при граници и съседи на имота по скица: 24267.18.422, 24267.18.221, 24267.18.223, 24267.3.206, 24267.7.16, 24267.7.422, ведно с построената в имота ВИЛНА СГРАДА с идентификатор 24267.7.15.1  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка точка петнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с функционално предназначение: вилна сграда-еднофамилна, брой етажи-един, със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.3.13  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка три точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БАИР АРДИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 903 /деветстотин и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 003013, при граници и съседи на имота по скица: 24267.3.12, 24267.3.14, 24267.18.223, 24267.3.7, 24267.3.9.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ