Новини

<< Всички новини

[24.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Фазлиев Шенгов и всички заинтересовани лица, че на 23.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Куртев, Анифе Узунова и Руска Чаушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-95/23.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1. ½ (една втора) идеална част от 595/726 (петстотин деветдесет и пет идеални части от седемстотин двадесет и шест) идеални части от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXIII-591 /парцел тридесет и трети с планоснимачен номер петстотин деветдесет и едно /, от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 г. и  Заповед №103/2023 г. и двете на Кмета на общината с площ за парцела от 726 /седемстотин двадесет и шест/ кв.м., който парцел участва в образуването на поземлен имот с планоснимачен номер 591, от кв. 11-51 с площ за целия имот от 4000 /четири хиляди/ кв.м.

       2. ½ (една втора) идеална част от 596/740 (петстотин деветдесет и шест идеални части от седемстотин и четиридесет) идеални части от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXIV-591 /парцел тридесет и четвърти с планоснимачен номер петстотин деветдесет и едно /, от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 г. и  Заповед №103/2023 г. и двете на Кмета на общината с площ за парцела от 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м., който парцел участва в образуването на поземлен имот с планоснимачен номер 591, от кв. 11-51 с площ за целия имот от 4000 /четири хиляди/ кв.м.

      3. ½ (една втора) идеална част от 145/910 (сто четиридесет и пет идеални части от деветстотин и десет) идеални части от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXIII/парцел двадесет и трети/, от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 г. и  Заповед №103/2023 г. и двете на Кмета на общината с площ за парцела от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., който парцел участва в образуването на поземлен имот с планоснимачен номер 591, от кв. 11-51 с площ за целия имот от 4000 /четири хиляди/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ