Новини

<< Всички новини

[13.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Медицински център за рехабилитация, физиотерапия и долекуване“, находящ се в УПИ XVIIІ, пл. №56,57,754, кв. 34 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ