Новини

<< Всички новини

[24.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мехмедалов Бекташев и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Джемал Бекташев и Кимиле Бекташева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-98/24.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ–V /парцел пети/, отреден за имот с планоснимачен номер 293 /двеста деветдесет и три/ от квартал 25 /двадесет и пети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №194/2007 г. и двете на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 56 /петдесет и шест/ кв.м., ведно със застроената в имота ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ