Новини

<< Всички новини

[24.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тахир Ахмедов Алиев и всички заинтересовани лица, че на 23.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Фатме Алиева, Шерифе Авушина, Ахмед Алиев и Наджие Алиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-96/23.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1/3 (една трета) идеална част отУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) – XII /дванадесети/ имот  планоснимачен номер 254 /двеста петдесет и четири/ от квартал 29 /двадесет и девети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 228 /двеста двадесет и осем/кв.м.,ведно с построената в урегулирания поземлен имот ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м.     

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ