Новини

<< Всички новини

[25.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Рахман Киневир и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Даут Киневир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-97/24.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      106/446 (сто и шест идеални части от четиристотин четиридесет и шест) идеални части от имот с планоснимачен номер 197 /сто деветдесет и седем/ от квартал 23 /двадесет и трети/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имота по скица от 446 /четиристотин четиридесет и шест/кв.м.,който имот участва в образуването на УПИ VII – 196 /парцел седми отреден за имот сто деветдесет и шести с площ от 106 /сто и шест/ кв.м., УПИ  VI – 197 / парцел шести отреден за имот сто деветдесет и седем/ с площ от 208 /двеста и осем/ кв.м. и в улица с площ от 132 /сто тридесет и два/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ