Новини

<< Всички новини

[28.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Сергей Емилов и Силвия Емилова всички заинтересовани лица, че на 27.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Емилия Шабанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-100/27.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       1/2 /една втора/ идеална част отУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ– парцел VI /шести/, отреден за имот с планоснимачен номер 227 /двеста двадесет и седем/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имот от 876 /осемстотин седемдесет и шест/кв.м.,ведно с изградената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРИСТРОЙКА към нея с обща площ от 156 /сто петдесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ