Новини

<< Всички новини

[28.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Гулев и всички заинтересовани лица, че на 27.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Иванка Мешенлиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-101/27.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.34 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка едно точка тридесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ.Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ДОБРИ ДОЛ“, с площ от 1041 кв.м. /хиляда четиридесет и един/ квадратни метра,трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия 9 /девета/, при съседи за поземления имот: 53326.1.30, 53326.1.37, 53326.1.50, 53326.1.35, 53326.1.33, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива съставляваща имот с № 001034.

             2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.134.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто тридесет и четири точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ.Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ЧАУШИЦА“, с площ от 1424 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.134.2, 53326.134.11 , 53326.134.10, 53326.134.4, 53326.134.480, 53326.134.1,  който поземлен  имот съгласно предходен план представлява –  Ливада, съставляваща имот с № 134003.

          3.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.138.44 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто тридесет и осем точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ЧОТРОВИЦА“, с площ от 1902 кв.м. /хиляда деветстотин и два/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия 9 /девета/, при съседи за поземления имот: 53326.138.43, 53326.138.31, 53326.138.30, 53326.138.45, 53326.138.488, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива съставляваща имот с № 138044.

         4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.17.17 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седемнадесет точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „КУРТОВИЦА“, с площ от 1506 кв.м.     /хиляда петстотин и шест/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/,  при съседи за поземления имот: 53326.19.397,  53326.17.13, 53326.17.18, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Пасище, съставляващ имот с № 017017.

         5.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.17.19 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка седемнадесет точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „КУРТОВИЦА“, с площ от 1008 кв.м. /хиляда и осем / квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.17.20, 53326.17.21 , 53326.19.397, 53326.17.18, 53326.17.13, 53326.17.11,   който поземлен  имот съгласно предходен план представлява –  Пасище, съставляваща имот с № 017019.

            6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.19.51 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка деветнадесет точка петдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ЕЛОВИЦА“, с площ от 751 кв.м.            /седемстотин петдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.19.52, 53326.19.50 , 53326.19.49, 53326.19.48, 53326.19.47, 53326.19.46, 53326.19.311, 53326.19.45, 53326.19.44 ,   който поземлен  имот съгласно предходен план представлява –  Изоставена нива, съставляваща имот с № 019051.

           7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.31.15 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка тридесет и едно точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ГЮРОВИЦА“, с площ от 1025 кв.м. /хиляда двадесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/  при съседи за поземления имот: 53326.31.189, 53326.31.14, 53326.31.9, 53326.31.16, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляваща имот с № 031015.

         8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.39.14 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка тридесет и девет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „СЕЛСКО ЛИВАДЕ“, с площ от 980 кв.м. /деветстотин и осемдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия 6 /шеста/, при съседи за поземления имот: 53326.39.17, 53326.39.13, 53326.39.424, 53326.39.12, 53326.39.2, 53326.39.15, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Ливада, съставляваща имот с № 039014.

         9.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.40.23 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „СЕЛСКО ЛИВАДЕ“, с площ от 485 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.40.24, 53326.40.22, 53326.40.20, 53326.40.19, 53326.40.17, 53326.40.16, 53326.40.26, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява –  Нива, съставляваща имот с № 040023.

           10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.40.35 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка четиридесет точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „СЕЛСКО ЛИВАДЕ“, с площ от 478 кв.м. /четиристотин седемдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.40.97, 53326.40.36, 53326.40.161, 53326.40.34, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява –  Ливада, съставляваща имот с № 040023.

           11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.95.20 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка деветдесет и пет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „СЪСЕК“, с площ от 1436 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 53326.96.458, 53326.95.19, 53326.95.11, 53326.95.10, 53326.95.4, 53326.95.3, 53326.95.2, 53326.95.1, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Ливада, съставляваща имот с  №095020.

          12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.2.45/шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка две точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ПОЛЯНИТЕ“, с площ от 3127 кв.м. /три хиляди сто двадесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия 10 /десета/, при съседи за поземления имот: 66874.2.46, 66874.2.51, 66874.2.52, 66874.2.53, 66874.2.44, 66874.2.42, 66874.2.41, 66874.2.40, 66874.2.39, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Ливада, съставляваща имот с №002045.

         13.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.53.64/шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и три точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1665/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „СТАРИ ЛОЗЯ“, с площ от 5827 кв.м. /пет хиляди осемстотин двадесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/   при съседи за поземления имот:  66874.53.73, 66874.53.84, 66874.53.62, 66874.53.63, 66874.53.58, 66874.53.66, 66874.53.86, 66874.53.67, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Лозе, съставляващ имот с №053064.

          14.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.25 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка едно точка двадесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.052019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ДОБРИ ДОЛ“, с площ от 549 кв.м. /петстотин четиридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, при съседи за поземления имот: 53326.1.102, 53326.1.26, 53326.1.28, 53326.1.32, 53326.1.24, 53326.1.22, 53326.1.21, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляваща имот с № 001025.

          15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.29.15 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и девет точка петнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.052019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: Местност „ ГЮРОВИЦА“, с площ от 1012 кв.м. /хиляда и дванадесет / квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия 6 /шеста/, при съседи за поземления имот: 53326.1.30, 53326.1.37, 53326.1.50, 53326.1.35, 53326.1.33, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Изоставено трайно насаждение, съставляваща имот с № 029015.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ