Новини

<< Всички новини

[29.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абедин Асанов Бекиров и всички заинтересовани лица, че на 28.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Неджет Хаки чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-103/28.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.32 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ДЕРЕЛЕР“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 242 /двеста четиридесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 004032, при граници и съседи на имота по скица: 24267.4.34, 24267.4.33, 24267.4.30, 24267.2.200, 24267.4.31.

      2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.41 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четири точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ДЕРЕЛЕР“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 57 /петдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 004041, при граници и съседи на имота по скица: 24267.4.43, 24267.4.42, 24267.4.40, 24267.2.200.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ