Новини

<< Всички новини

[29.03.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Илия Бориславов Банскалиев и всички заинтересовани лица, че на 28.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Тодор Марков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-102/28.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 155 /сто петдесет и пет/ от квартал 12 /дванадесети/ по плана на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1993 г. и  Заповед №1564/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 92 /деветдесет и два/кв.м.,който поземлен имот участва в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VII /седми/ имот с планоснимачни номера 153 /сто петдесет и три/, 154 /сто петдесет и четири/, 155 /сто петдесет и пет/, с площ за урегулирания поземлен имот от 378 /триста седемдесет и осем/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ