Новини

<< Всички новини

[03.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Халил Хасан Булгур и всички заинтересовани лица, че на 30.03.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Елвера Адемова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-105/30.03.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 (една втора) идеална част от Имот с планоснимачен номер 33 /тридесет и три/ от квартал 4 /четвърти/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 320 /триста и двадесет/кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ XI /единадесети/ с площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м. и УПИ /парцел/ X /десети/ с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ