Новини

<< Всички новини

[04.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Валентин Илиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-106/03.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 7 /седем/ кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м. и ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м., построени в УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IV /четвърти/, отреден за имот с планоснимачен номер 61 /шестдесет и едно/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 828 /осемстотин двадесет и осем/кв.м.    

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ