Новини

<< Всички новини

[04.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Иванов Партулов и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Георги Партулов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-107/04.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 282 /двеста осемдесет и две/ от квартал 35 /тридесет и пет/ по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №16/1933 г. /за улична регулация/, Заповед №690/1933 г. /за дворищна регулация/,  Заповед №158/2015 г. /за ПУП-ПРЗ/, всички на Кмета на общината, с площ за имота от 993 /деветстотин деветдесет и три/кв.м., ведно с построената в описания имот ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м.    

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ