Новини

<< Всички новини

[05.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Александров Дишлянов, Александър Дишлянов и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

  Производството е по инициатива на Владимир Жуглев и Кирил Жуглев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-108/04.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  63.60/208 (шестдесет и три цяло и шестдесет стотни върху двеста и осем) идеални части от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел I /първи/ с планоснимачен номер 127 /сто двадесет и седем/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 208 /двеста и осем/кв.м.,ведно с построената в североизточната част на парцела МАСИВНА  СГРАДА със застроена площ от 63.60 /шестдесет и три цяло квадратни метра и шестдесет стотни квадратни метра/.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

  На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ