Новини

<< Всички новини

[06.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Риза Мехмдов Ризов и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Турхан Али чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-109/05.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.21.111/двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и едно точка сто и единадесет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЛЕВАКОВО“, с площ от 5541 кв.м. /пет хиляди петстотин четиридесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 8 /осма/ при съседи за поземления имот:  22616.21.113, 22616.21.110, 22616.21.94, 22616.21.576, 22616.21.112, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №021111.

        2. 53/115 /петдесет и три върху сто и петнадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.21.123/двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и едно точка сто двадесет и три/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЛЕВАКОВО“, с площ от 895 кв.м. /осемстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 8 /осма/ при съседи за поземления имот: 22616.21.124, 22616.21.576, 22616.21.122, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №021123.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.129.47/двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и девет точка четиридесет и седем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ТАРТАНИЦА“, с площ от 1428 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/   при съседи за поземления имот: 24267.131.415, 24267.129.48, 24267.129.27, 24267.129.28 ,24267.129.46, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №129047.

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.11.18 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка единадесет точка осемнадесет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „АРАПКА“, с площ от 1940 кв.м. /хиляда деветстотин и четиридесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/ при съседи за поземления имот: 77222.11.19, 77222.11.200, 77222.11.17, 77222.11.32, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №011018.

        5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.16.6/седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестнадесет точка шест/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ от 2993 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/ при съседи за поземления имот: 77222.16.7, 77222.16.8, 77222.16, 77222.16.5, 77222.16.153, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №016006.

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.30/седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „КАВАКЛЪК“, с площ от 1940 кв.м. /хиляда деветстотин и четиридесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/   при съседи за поземления имот: 77222.19.162, 77222.20.40, 77222.20.29, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №020030.

        7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.12 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЧЕШМЕДЖИК-БАРА“, с площ от 1944 кв.м. /хиляда деветстотин четиридесет и четири/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/   при съседи за поземления имот: 77222.34.11, 77222.34.14, 77222.34.13, 77222.29.229, 77222.34.166, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №034012.

        8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.21 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЕНИЛЪК“, с площ от 2904 кв.м. /две хиляди деветстотин и четири/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/   при съседи за поземления имот: 77222.38.187, 77222.38.91, 77222.38.20, 77222.38.4,77222.38.3, 77222.38.2, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №038021.

        9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.26 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ВАЛТА“, с площ от 4858 кв.м. /четири хиляди осемстотин петдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/ при съседи за поземления имот: 77222.40.191, 77222.40.27, 77222.40.75, 77222.40.78, 77222.40.246, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №040026.

      10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.51.8 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и едно точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 529 кв.м. /петстотин двадесет и девет / квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи за поземления имот:  77222.51.7, 77222.51.9, 77222.51.10, 77222.51.5,  77222.51.6, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №051008.

       11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.71.29 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет и едно точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЛОПКА“, с площ от 1934 кв.м. /хиляда деветстотин тридесет и четири / квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/  при съседи за поземления имот: 77222.71.31, 77222.71.30, 77222.41.151, 77222.41.196, 77222.71.28, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Ливада, съставляващ имот с №071029.

       12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.21.6/седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и едно точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ЕНМИШ КАВАК“, с площ от 967 кв.м. /деветстотин шестдесет и седем  /квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/   при съседи за поземления имот: 77222.21.5, 77222.21.7, 77222.21.14, 77222.21.13, 77222.21.4, който поземлен  имот съгласно предходен план представлява – Нива, съставляващ имот с №021006.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ