Новини

<< Всички новини

[10.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибрахим Ахмедов Къдриев и всички заинтересовани лица, че на 07.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Фатма Къдрева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-111/07.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   Проектен имот с идентификатор 62640.52.15 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и две точка петнадесет/ по проект, постъпил в СГКК Благоевград по заявление 01-184105-06.04.2021 г. Фатма Мустафова Къдрева, с който се изменя кадастралната карта на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Рибново, с площ за проектния номер от 453 (четиристотин петдесет и три) кв.м , при съседи: 62640.52.7 и площ от 4560 кв.м., 62640.50.546 и площ от 4786 кв.м., 62640.52.842 и площ от 601 кв.м., 62640.52.12 и площ от 1597 кв.м., 62640.52.18 и площ от 559 кв.м., който се образува от изменението на кадастралната карта, като се отнема площ от 453 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 62640.52.15, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.12.2020 г., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, с адрес: с. Рибново, целия с площ от 5572 кв.м.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ