Новини

<< Всички новини

[12.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асен Раданов Демиров и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Надка Раданова, Искра Минчева, Асен Раданов, Антоанета Раданова, Кирил Раданов и Нели Раданова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-113/11.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ  със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII /осми/ от  квартал 3 /трети/ по плана на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №75/1973 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 500 /петстотин/кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ