Новини

<< Всички новини

[19.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мохамедов Менков и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Али Авдиков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-116/18.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.37.18  /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, местност „РАЗКОЛ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1313/хиляда триста и тринадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята девета, номер по предходен план 037018, при граници и съседи на имота по скица: 62640.37.10, 62640.37.14, 62640.37.34, 62640.37.19, 62640.37.17.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ