Новини

<< Всички новини

[19.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Митра Христова Грозданова и всички заинтересовани лица, че на 18.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

     Производството е по инициатива на Катерина Великова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-117/18.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.19.41  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Гърмен, местност „ШОПАРЛАНКА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1862 /хиляда осемстотин шестдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята пета, номер по предходен план 019041, при граници и съседи на имота по скица: 18366.19.45, 18366.19.40, 18366.19.57, 18366.19.42, 18366.19.199.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ