Новини

<< Всички новини

[19.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Искра Оракова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-118/19.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 280 /двеста и осемдесет/ от квартал 20 /двадесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и  Заповед №7948/1932 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 350 /триста и петдесет/кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ XVIII-279/осемнадесети отреден за имот двеста седемдесет и девет/ с площ от 200 /двеста/ кв.м. и в УПИ  /парцел/  XX-292 /двадесети отреден за имот двеста деветдесет и две/ от квартал 20 с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ