Новини

<< Всички новини

[19.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ- Възрожденска къща за екотуризъм“, находящ се в УПИ V, пл. №466,565, кв. 26 по плана на с. Ковачевица общ. Гърмен, обл. Благоевград

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ