Новини

<< Всички новини

[24.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Летифов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Фикри Асипов и Евгения Асипова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-120/20.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.16.76 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестнадесет точка седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Дебрен, местност „СВЕТА МАРИНА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 806 /осемстотин и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 016076, при граници и съседи на имота по скица: 20331.16.78, 20331.16.143, 20331.16.234, 20331.16.75, 18336.131.206.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ