Новини

<< Всички новини

[26.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ариф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 25.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ариф Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-123/25.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 372 /триста седемдесет и две/ от квартал 6 /шести/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и  Заповед №257/2023 г. на Кмета на общината, с площ за целия имот от 3152 /три хиляди сто петдесет и два/кв.м.

       На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

      На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ