Новини

<< Всички новини

[27.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 26.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

   Производството е по инициатива на Скендер Скендеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-124/26.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    58/100 (петдесет и осем върху сто) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 186 /сто осемдесет и шест/ от квартал 39 /тридесет и девет/ по сега действащия регулационен план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 158 /сто петдесет и осем/кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ