Новини

<< Всички новини

[28.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Крум Георгиев Бумбаров и всички заинтересовани лица, че на 28.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мария Малиновска чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-129/28.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.22.77 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка двадесет и две точка седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Огняново, местност „КУРБАНА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 729 /седемстотин двадесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята 6 /шеста/, номер по предходен план 022077, при граници и съседи на имота по скица: 53326.22.43, 53326.22.65, 53326.22.78.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ