Новини

<< Всички новини

[28.04.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алим Мехмедов Лоланов и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Милко Гараганов и Ариф Муртев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-127/27.04.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.37.22  /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Рибново, местност „РАЗКОЛ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 585 /петстотин осемдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята девета, номер по предходен план 037022, при граници и съседи на имота по скица: 62640.39.795, 62640.37.17, 62640.37.21, 62640.37.48.

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ