Новини

<< Всички новини

[03.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

   Производството е по инициатива на Сюлейман Римов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-133/02.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   МАСИВНА СГРАДА-СКЛАД на един етаж, със застроена площ от 53 /петдесет и три/квадратни метра,изградена откъм южната фасада на съществуващата в имота жилищна сграда,  построена върху урегулиран поземлен имот /парцел/ XX /двадесети/ с планоснимачен номер 34 /тридесет и четири/ от квартал 17 /седемнадесети/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 542 /петстотин четиридесет и два/кв.мм.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

 

<< Всички новини | << АРХИВ