Новини

<< Всички новини

[10.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фатма Талипова Караибраимова, Осман Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Изет Гавазов,  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-139/10.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1. 1/5 (една пета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.21.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „РАШМАНИЦА“, с площ от 1400 кв.м. /хиляда и четиристотин/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предхден план: 021003, при съседи за поземления имот:  18366.21.31, 18366.21.4, 18366.21.552, 18366.21.2, 18366.21.14.

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.21.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот е от 20.04.2023 г., находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „РАШМАНИЦА“, с площ от 380 кв.м. /триста и осемдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, номер по предхден план: 021002,  при съседи за поземления имот: 18366.21.14, 18366.21.3, 18366.21.552, 18366.21.1.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ