Новини

<< Всички новини

[11.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

    Производството е по инициатива на Феим Мекерозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-141/10.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 4/10 (четири десети) идеални части отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI/шести/ с планоснимачен номер 408 /четиристотин и осем/ от квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 286 /двеста осемдесет и шест/кв.м., ведно с построената в имота 4/10 (четири десети) идеални части от  ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/ кв.м. и ПОМОЩНА ПОСТРОЙКА-ГАРАЖ със застроена площ от 15 /петнадесет/ кв.м.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ