Новини

<< Всички новини

[23.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя регулационната граница между УПИ XXVII, пл. №596 и XXIV, пл. №392, кв.33 по плана на с.Огняново, общ. Гърмен, съгласно приложената графична част-предложение.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ