Новини

<< Всички новини

[16.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юмер Мола Юсеинов, Рафие Мехмедова Юсеинова и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Исмаил Газиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-145/15.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.19.3 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка деветнадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „МЕЗАРЛЪК", с площ за имота от 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 019003 (деветнадесет хиляди и три), при съседи за имота: 77222.19.2, 77222.19.5, 77222.19.4, 77222.18.159.

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 642 кв.м. (шестстотин четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 024014 (двадесет и четири хиляди и четиринадесет), при съседи за имота: 77222.24.30, 77222.24.15, 77222.24.24, 77222.24.25.

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.28 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 823 кв.м. (осемстотин двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 024028 (двадесет и четири хиляди и двадесет и осем), при съседи за имота: 77222.24.178, 77222.24.26, 77222.24.17;

     4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.24 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ДЕРЕ АРАСИ", с площ за имота от 2460 кв.м. (две хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 025024 (двадесет и пет хиляди и двадесет и четири), при съседи за имота: 77222.25.25, 77222.25.169, 77222.25.23, 77222.20.85;

    5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.26.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и шест точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 976 кв.м. (деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 026008(двадесет и шест хиляди и осем), при съседи за имота: 77222.26.3, 77222.27.173, 77222.26.2, 77222.26.1;

   6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.37.2 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК/БАРА/", с площ за имота от 1935 кв.м. (хиляда деветстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 037002(тридесет и седем хиляди и две), при съседи за имота: 77222.36.167, 77222.37.3, 77222.37.16, 77222.37.17, 77222.37.19, 77222.37.18, 77222.37.1;

  7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.1 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК", с площ за имота от 484 кв.м. (четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 038001 (тридесет и осем хиляди и едно), при съседи за имота: 77222.38.187, 77222.38.2, 77222.38.3, 77222.38.244;

   8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.10 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК", с площ за имота от 1166 кв.м. (хиляда сто шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 038010(тридесет и осем хиляди и десет), при съседи за имота: 77222.38.244, 77222.38.9, 77222.38.14, 77222.38.12, 77222.38.11;

   9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ВАЛТА", с площ за имота от 488 кв.м. (четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 040013 (четиридесет хиляди и тринадесет), при съседи за имота: 77222.40.12, 77222.40.14, 77222.40.189, 77222.40.1;

   10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.2.20 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка две точка двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „МАЛЪК ЕНДЕК/М/", с площ за имота от 1332 кв.м. (хиляда триста тридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 002020(две хиляди и двадесет), при съседи за имота: 77222.2.23, 77222.2.132, 77222.2.16, 77222.2.51;

   11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.130.18 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА", с площ за имота от 950 кв.м (деветстотин и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 130018 (сто и тридесет хиляди и осемнадесет), при съседи за имота: 24267.130.29, 24267.130.28, 24267.130.19, 24267.130.31, 24267.130.17;

   12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.23.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и три точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТАОШАНЛЪК", с площ за имота от 2926 кв.м. (две хиляди деветстотин двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 023005(двадесет и три хиляди и пет), при съседи за имота: 77222.23.4, 77222.23.20, 77222.23.21, 77222.23.22, 77222.21.203;

   13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.21.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и едно точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНМИШ КАВАК", с площ за имота от 1948 кв.м. (хиляда деветстотин четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 021004(двадесет и една хиляди и четири), при съседи за имота: 77222.21.3, 77222.21.5, 77222.21.6, 77222.21.13, 77222.21.2;

   14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 2478 кв.м. (две хиляди четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 024017(двадесет и четири хиляди и седемнадесет), при съседи за имота: 77222.24.18, 77222.24.178, 77222.24.28, 77222.24.26, 77222.25.182, 77222.24.19;

   15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.23 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ", с площ за имота от 1007 кв.м. (хиляда и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 7 (седма), номер по предходен план 065023 (шестдесет и пет хиляди и двадесет и три), при съседи за имота: 77222.65.19, 77222.65.24, 77222.65.117, 77222.65.22, 77222.65.17, 77222.65.18;

   16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 1445 кв.м. ( хиляда четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия 7 (седма), номер по предходен план 027014(двадесет и седем хиляди и четиринадесет), при съседи за имота: 77222.27.13, 77222.27.32, 77222.27.15, 77222.27.3, 77222.27.4, 77222.27.5, 77222.27.6;

   17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.36.12 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и шест точка дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК/БАПА/", с площ за имота от 1447 кв.м. ( хиляда четиристотин четиридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план 036012(тридесет и шест хиляди и дванадесет), при съседи за имота: 77222.36.10, 77222.36.167, 77222.36.11, 77222.36.186;

   18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.24 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК", с площ за имота от 1463 кв.м. ( хиляда четиристотин шестдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план 020024(двадесет хиляди и двадесет и четири), при съседи за имота: 77222.19.162, 77222.20.25, 77222.20.40, 77222.20.21;

   19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.26 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка дванадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ДЕРЕ АРАСИ", с площ за имота от 1682 кв.м. ( хиляда шестстотин осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план 025026(двадесет и пет хиляди и дванадесет и шест), при съседи за имота: 77222.25.27, 77222.25.169, 77222.25.25, 77222.20.85;

     20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77222.54.4 /седемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и две, точка петдесет и четири точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Хвостяне, местност „АРМУТЛУК“ с площ от 1378 кв.м. /хиляда триста седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 054004 /петдесет и четири хиляди и четири/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 77222.54.5, 77222.54.9, 77222.54.10, 77222.53.175, 77222.54.3;

    21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77222.50.20 /седемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и две, точка петдесет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ с площ от 3917 кв.м. /три хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 /седма/, с номер по предходен план: 050020 /петдесет хиляди и двадесет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица77222.50.61, 77222.50.62, 77222.50.21, 77222.50.19, 77222.50.17;

  22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77222.50.41 /седемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и две, точка петдесет точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ с площ от 2768 кв.м. /две хиляди седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 /седма/, с номер по предходен план: 050041 /петдесет хиляди  четиридесет и едно/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 77222.50.44, 77222.50.40, 77222.50.39, 77222.50.37, 77222.50.36, 77222.50.35, 77222.50.42, 77222.50.43, 77222.50.62;

    23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77222.63.1 /седемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и две, точка шестдесет и три точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ с площ от 4206 кв.м. /четири хиляди двеста и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 /седма/, с номер по предходен план: 063001 /шестдесет и три хиляди и едно/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 77222.63.177, 77222.63.2, 77222.63.107;

   24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77222.3.23 /седемдесет и седем хиляди, двеста двадесет и две, точка три точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Хвостяне, местност „АРАПКА“ с площ от 1898 кв.м. /хиляда осемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 003023 /три хиляди двадесет и три/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 77222.3.24, 77222.12.139, 77222.3.22, 77222.3.21;

   25. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 22616.8.328 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка осем точка триста двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Долно Дряново, местност „РЕКАТА“ с площ от 7416 кв.м. /седем хиляди четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 8 /осма/, с номер по предходен план: 008328 /осем хиляди триста двадесет и осем/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 22616.8.185, 22616.8.176, 22616.8.175, 22616.8.173; 22616.8.330, 22616.8.329; 22616.8.395, 22616.8.327; 22616.8.326, 22616.8.196, 22616.8.195, 22616.8.190, 22616.8.192, 22616.8.191, 22616.8.189, 22616.8.188, 22616.8.186.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ