Новини

<< Всички новини

[16.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Кирчев и всички заинтересовани лица, че на 15.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

  Производството е по инициатива на Станой Петров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-146/15.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  43606.9.89 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка  девет точка осемдесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Лещен, местност „ЧЕРЕШОВИЦА", с площ за имота от 409 (четиристотин и девет)  кв.м , трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване:нива, отдел/подотдел: 289/6, площ в квадратни метри: 409, вид на гората/вид на подотдела: превръщане/поляна, предишен идентификатор: 43606.9.649, номер по предходен план: 009649, при съседи за имота: 43606.12.142, 43606.9.649, 43606.888.9901, 43606.9.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ