Новини

<< Всички новини

[25.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

  На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсеин Мустафов Петреликов и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

  Производството е по инициатива на Билял Муртаз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-148/23.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40138.16.15 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка шестнадесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед №РД-18-1662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Крушево, местност „МАВО“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4356/четири хиляди триста петдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска,  предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 016015, при граници и съседи на имота по скица: 4138.16.63, 40138.16.83, 40138.16.16, 40138.16.86.

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ