Новини

<< Всички новини

[26.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

        На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ибраимов Мейзинев и всички заинтересовани лица, че на 26.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

       Производството е по инициатива на Невсе Атип, Фикрие Мейзин, Айше Мейзин-Петелова, Вилдан Атип, Елиз Терзиева, Фатме Мейзинева, Мустафа Мейзинев и Талип Мейзин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-149/26.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.18.30 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „БАИР АРДИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5009/пет хиляди и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска,  предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018030, при граници и съседи на имота по скица: 24267.18.248, 24267.18.29, 24267.18.28, 24267.18.241, 24267.18.31.

       На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ