Новини

<< Всички новини

[29.05.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

    Производството е по инициатива на Джемал Авушин и Сюлеме Авушина чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-150/26.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I/първи/ с планоснимачен номер 223 /двеста двадесет и три/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и ПУП-ПРЗ, утвърден със Заповед №14/2023 г., двете на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 670 /шестстотин и седемдесет/кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

 

<< Всички новини | << АРХИВ