Новини

<< Всички новини

[01.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

   Производството е по инициатива на Имира Харунова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-152/30.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   Имот с планоснимачен номер 587 /петстотин осемдесет и седем/ от квартал 15 /петнадесети/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. и Заповед №546/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 90 /деветдесет/кв.м., ведно с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ