Новини

<< Всички новини

[01.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Манчев Чаушев и всички заинтересовани лица, че на 29.05.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Емил Чаушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-151/29.05.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     2/6 (две шести) идеални части или 397/1191 (триста деветдесет и седем от хиляда сто деветдесет и една) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.22.11 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и две точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Гърмен, местност „РЕШМАНИЦА “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за имота от 1191 /хиляда сто и деветдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 022011, при граници и съседи на имота по скица: 18366.22.10, 18366.22.364, 18366.22.14, 18366.22.445, 18366.22.7.

 

        На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

     На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ