Новини

<< Всички новини

[06.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

      На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шефкет Байрямов Лиманов в и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

      Производството е по инициатива на Асан Лиманов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-156/01.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., построени на основание отстъпено и реализирано право на строеж в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ III/трети/, от квартал 11 /единадесети/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №409/1969 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 600 /шестстотин/кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ