Новини

<< Всички новини

[07.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

       На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шериф Османов Янузов и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

      Производството е по инициатива на Осман Янузов и Милена Георгиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-159/06.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Общо 1/5 /една пета/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.49.4 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и девет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ГОЛЕМИЯ БЛОК“, с площ от 3137 кв.м. /три хиляди сто тридесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, при съседи за поземления имот:20331.49.13, 20331.49.12, 20331.49.11, 20331.49.5, 20331.49.135, 20331.49.3, номер по предходен план: 049004;

2. Общо 1/5 /една пета/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.51.10 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ.Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, с площ от 1611 кв.м./хиляда шестстотин и единадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/,  при съседи за поземления имот:20331.51.44, 20331.51.41, 20331.51.11,  20331.51.42, номер по предходен план: 051010;

3. Общо 1/5 /една пета/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.79.20 /осемнадесет хиляди тридесет шестдесет и шест точка седемдесет и девет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ТУМБИТЕ“, с площ от 933 кв.м./деветстотин тридесет и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, при съседи за поземления имот:18366.79.22,  18366.79.43, 18366.79.21, 18366.79.41, 18366.79.19, номер по предходен план: 079020;

4. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.79.44 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и девет  точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-299/13.05.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ТУМБИТЕ“, с площ от 278 кв.м./двеста седемдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : 5 /пета/, при съседи за поземления имот:18366.79.8, 18366.79.9, 18366.25.395, номер по предходен план:079044; 

5. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.13.12 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тринадесет точка дванадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ВРАНЧОВИЦА“, с площ от 3397 кв.м./три хиляди триста деветдесет и седем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи за поземления имот:20331.13.13, 20331.13.75, 20331.13.27, 20331.13.11, номер по предходен план:013012;

6. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.13.13 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тринадесет точка тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ВРАНЧОВИЦА“, с площ от 3958 кв.м./три хиляди деветстотин петдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи за поземления имот:20331.13.28, 20331.13.14,  20331.13.75, 20331.13.12, 20331.13.27, 20331.13.11, номер по предходен план: 013013;

7. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.13.18 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тринадесет точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ВРАНЧОВИЦА“, с площ от 3550 кв.м. /три хиляди петстотин и петдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, при съседи за поземления имот: 20331.13.17, 20331.13.29, 20331.13.27, номер по предходен план: 013018;

8. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.2.20 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка две точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „БЛАГУН“, с площ от 261 кв.м./двеста шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10/десета/, при съседи за поземления имот: 20331.2.17, 20331.2.21, 20331.2.19, 20331.737.241, номер по предходен план:002020;

9. По ½ /една втора/ идеална част за двамата молители от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.29.46 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и девет точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1660/27.09.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в землището на село Дебрен , общ. Гърмен, обл. Благоевград и адрес на поземления имот: местност „ГАБЕРА“, с площ от 335 кв.м./триста тридесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, при съседи за поземления имот:20331.29.49, 20331.29.47, 20331.29.45, номер по предходен план: 029046.

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ