Новини

<< Всички новини

[07.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Алиев Кадиев и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Али Кади чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-160/06.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.135.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и пет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ПАШОЛАР“, с площ от 2854 (две хиляди осемстотин петдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 135025, при съседи за поземления имот: 24267.135.26, 24267.135.35, 24267.135.281, 24267.135.24, 24267.135.23;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.139.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и девет точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ от 949 (деветстотин четиридесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 139010, при съседи за поземления имот: 77222.2.161, 24267.139.11, 24267.139.329, 24267.139.9.

 

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ