Новини

<< Всички новини

[08.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

       На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иво Минчев Толумски, Стоимен Писин и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Зейнепа Дуракова, Исмаил Дураков и Дея Дуракова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-162/07.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имоти, представляващи:

1. 1/3  /една трета/ идеална част отУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/, отреден за имот с планоснимачен номер 123 /сто двадесет и три/ от квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и Заповед №4948/1932 г. и двете на ОНС, с площ за парцела от 406 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра/, ведно с ¼ /една четвърт/ идеална част от построената в парцела ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 142 кв.м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, 35 кв.м. /тридесети пет квадратни метра/ от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 95 к.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, от които 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ попадат в УПИ /парцел/ II /втори/, планоснимачен номер 122 /сто двадесет и две/ от квартал 16 /шестнадесети/.

      2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/, отреден за имот с планоснимачен номер 122 /сто двадесет и две/ от квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №358/1932 г. и Заповед №4948/1932 г. и двете на ОНС, с площ за парцела от 234 кв.м. /двеста тридесет и четири квадратни метра/, ведно с построената в парцела ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 95 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, от които 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/ попадат в УПИ /парцел/ I /първи/, планоснимачен номер 123 /сто двадесет и три/ от квартал 16 /шестнадесети/

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ