Новини

<< Всички новини

[13.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Иляз Алиев, Георги Хутманов, Кямил Али, Идриз Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

   Производството е по инициатива на Сабахатин Ибиш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-165/13.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.20.33 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАВАКЛЪК“, с площ за имота от 1648 (хиляда шестстотин четиридесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 020033, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.20.23, 77222.20.35, 77222.20.41, 77222.20.32.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.31.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и едно точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „МАСУРЛУК“, с площ за имота от 1644 (хиляда шестстотин четиридесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031013, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.31.33, 77222.31.35, 77222.41.157, 77222.31.12.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК БАРА“, с площ за имота от 1732 (хиляда седемстотин тридесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 034013, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.34.14, 77222.44.226, 77222.29.229, 77222.34.12.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.45 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“, с площ за имота от 2911 (две хиляди деветстотин и единадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 038045, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.38.53, 77222.38.46, 77222.38.90, 77222.38.44.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.39.1 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ВАЛТА“, с площ за имота от 975 (деветстотин седемдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 039001, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.39.190, 77222.39.32, 77222.39.2.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.42.18 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и две точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТУМБА“, с площ за имота от 1438 (хиляда четиристотин тридесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 042018, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.41.196, 77222.42.19, 77222.42.21, 77222.42.17.   

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.43.5(седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и три точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТРАП/Е.О/“, с площ за имота от 959 (деветстотин петдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 043005, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.43.86, 77222.43.6, 77222.43.216, 77222.43.4, 77222.43.3.    

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.32.4(седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и две точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТРАП/Е.О/“, с площ за имота от 977 (деветстотин седемдесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 032004, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.32.7, 77222.32.5, 77222.16.164, 77222.32.3.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ за имота от 2711 (две хиляди седемстотин и единадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 065017, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.65.18, 77222.65.23, 77222.65.22, 77222.65.16, 77222.65.111.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.64.11 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ за имота от 2733 (две хиляди седемстотин тридесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 8 (осма), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 064011, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.64.13, 77222.64.12, 77222.66.75.

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.21.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНМИШ КАВАК“, с площ за имота от 973 (деветстотин седемдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 021009, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.21.140, 77222.21.10, 77222.21.15, 77222.21.8.

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.14.3 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиринадесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ за имота от 483 (четиристотин осемдесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 014003, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.14.13, 77222.13.81, 77222.14.2, 77222.1.134.

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.39.2 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоХвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ВАЛТА“, с площ за имота от 678 (шестстотин седемдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 039002, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 77222.39.32, 77222.39.3, 77222.39.190, 77222.39.1.

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.127.16 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и седем точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоДъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „АЗМАКА“, с площ за имота от 950 (деветстотин и петдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 127016, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 24267.127.394, 24267.127.17, 24267.127.11, 24267.127.15.

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.3 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоДъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 499 (четиристотин деветдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 134003, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 24267.134.35, 24267.134.446, 24267.134.2, 24267.134.39.

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.35 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоДъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 398 (триста деветдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 134035, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 24267.134.36, 24267.134.446, 24267.134.3, 24267.134.39.

17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.36 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка тридесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоДъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 498 (четиристотин деветдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 134036, при граници/съседи за имота по кадастрална скица: 24267.134.4, 24267.134.446, 24267.134.35, 24267.134.39.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ