Новини

<< Всички новини

[15.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илми Азизов Кемелов и всички заинтересовани лица, че на 12.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

     Производството е по инициатива на Абдул Арпаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-164/12.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор53727.10.88 /петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и седем точка десет точка осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ореше, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1663/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Ореше, местност „БАЛУТЕКА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1383кв.м. /хиляда триста осемдесет и три квадратни метра/, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: осма, номер по предходен план: 010088, при граници и съседи на имота по скица: 53727.10.87, 53727.10.342, 53727.10.270, 53727.10.271.

    На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

   На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ