Новини

<< Всички новини

[15.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Халилов Якупов и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

    Производството е по инициатива на Ален Синански чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-167/14.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот с планоснимачен номер 211 /двеста и единадесет/ от квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. на ОНС Гърмен, с площ за имота от 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/, като от тях 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/ попадат в УПИ  /парцел/ XVIII-210 /осемнадесети за имот с планоснимачен номер двеста и десет/, от квартал 16 /шестнадесети/ и 228 кв.м. /двеста двадесет и осем квадратни метра/ в УПИ /парцел/ XVI-211,212 /шетнадесети за имоти с планоснимачни номера двеста и единадесет и двеста и дванадесет/, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/ и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ