Новини

<< Всички новини

[20.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Гюльов и Невсе Гюльова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-169/15.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 406 /четиристотин и шест/ от квартал 36 /тридесет и шести/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г., Заповед №35/2013 г. и Заповед №246/2021 г. всички на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., ведно с построената в поземления имот ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ