Новини

<< Всички новини

[20.06.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

     На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.06.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Тахир Молаалиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-170/19.06.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 631 /шестстотин тридесет и едно/ от квартал 2 /втори/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и Заповед №298/2033 г. на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 569 /петстотин шестдесет и девет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ III /трети/ с площ от 509 /петстотин и девет/ кв.м. и в улица /нереализирана/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ